Search Again

 

15 Leonbergers found with the same sire.

NameDOBSexDamHipsElbowsEyesPhoto
Aja v. Pappelhof1948-04-12FAddy v. Carolshofen
Andrea v. Pappelhof1948-04-12FAddy v. Carolshofen
Anita v. Pappelhof1948-04-12FAddy v. Carolshofen
Argus v. Pappelhof1948-04-12MAddy v. Carolshofen
Arko v. Pappelhof1948-04-12MAddy v. Carolshofen
Arno v. Pappelhof1948-04-12MAddy v. Carolshofen
Asta v. Pappelhof1948-04-12FAddy v. Carolshofen
Anka v. Enztal1949-03-29FWega v. Heidekaten
Arko v. Enztal1949-03-29MWega v. Heidekaten
Astor v. Enztal1949-03-29MWega v. Heidekaten
Barbara v. Pappelhof1950-01-22FAddy v. Carolshofen
Barry v. Pappelhof1950-01-22MAddy v. Carolshofen
Basko v. Pappelhof1950-01-22MAddy v. Carolshofen
Blanka v. Pappelhof1950-01-22FAddy v. Carolshofen
Bodo v. Pappelhof1950-01-22MAddy v. Carolshofen