Search Again

 

78 Leonbergers found with the same sire.

NameDOBSexDamHipsElbowsEyesPhoto
Tasso v. Wintersheim1949-08-12MAnita v. Pappelhof
Thea v. Wintersheim1949-08-12FAnita v. Pappelhof
Thor v. Wintersheim1949-08-12MAnita v. Pappelhof
Bianka v. Wintersheim1949-12-09FCarmen v. Wintersheim
Bärbel v. Wintersheim1949-12-09FCarmen v. Wintersheim
Baldur v. Leonberg1950-03-20MBirka v. Carolshofen
Bary v. Leonberg1950-03-20MBirka v. Carolshofen
Caro v. Wintersheim (2)1950-07-31MCarmen v. Wintersheim
Senta v. Wintersheim (2)1951-10-01FCarmen v. Wintersheim
Dagma v. Leonberg1952-01-27FBirka v. Carolshofen
Dina v. Leonberg1952-01-27FBirka v. Carolshofen
Adda v. Biddersbach1952-02-28FCora v. Freyhof
Alie v. Biddersbach1952-02-28FCora v. Freyhof
Asta v. Biddersbach1952-02-28FCora v. Freyhof
Astor v. Biddersbach1952-02-28MCora v. Freyhof
Adda v. Schwenten1952-05-26FAlma v. Carolshofen
Anka v. Schwenten1952-05-26FAlma v. Carolshofen
Argus v. Schwenten1952-05-26MAlma v. Carolshofen
Asta v. Schwenten1952-05-26FAlma v. Carolshofen
Astrid v. Schwenten1952-05-26FAlma v. Carolshofen
Anita v. Bauerhof1952-07-22FBlanka v. Pappelhof
Ares v. Bauerhof1952-07-22MBlanka v. Pappelhof
Arno v. Bauerhof1952-07-22MBlanka v. Pappelhof
Astor v. Bauerhof1952-07-22MBlanka v. Pappelhof
Eddy v. Leonberg1952-08-02FBirka v. Carolshofen
Elly v. Leonberg1952-08-02FBirka v. Carolshofen
Ero v. Leonberg1952-08-02MBirka v. Carolshofen
Eitel v. Freyhof1953-01-02MBella v. Freyhof
Elan v. Freyhof1953-01-02MBella v. Freyhof
Elfe v. Freyhof1953-01-02FBella v. Freyhof
Ella v. Freyhof1953-01-02FBella v. Freyhof
Erko v. Freyhof1953-01-02MBella v. Freyhof
Bambi v. Bauerhof1953-02-28MBlanka v. Pappelhof
Barras v. Bauerhof1953-02-28MBlanka v. Pappelhof
Barry v. Bauerhof1953-02-28MBlanka v. Pappelhof
Benno v. Bauerhof1953-02-28MBlanka v. Pappelhof
Bern v. Bauerhof1953-02-28MBlanka v. Pappelhof
Birka v. Bauerhof1953-02-28FBlanka v. Pappelhof
Bodo v. Bauerhof1953-02-28MBlanka v. Pappelhof
Da Capo v. Wintersheim (2)1953-07-05MThea v. Wintersheim
Darius v. Wintersheim (2)1953-07-05MThea v. Wintersheim
Diana v. Wintersheim1953-07-05FThea v. Wintersheim
Doris v. Wintersheim1953-07-05FThea v. Wintersheim
Christa v. Bauerhof1953-09-30FBlanka v. Pappelhof
Cilly v. Bauerhof1953-09-30FBlanka v. Pappelhof
Akko v.d. Luisenruhe1954-01-28MCitta v. Carolshofen
Alex v.d. Luisenruhe1954-01-28MCitta v. Carolshofen
Anny v.d. Luisenruhe1954-01-28FCitta v. Carolshofen
Arras v.d. Luisenruhe1954-01-28MCitta v. Carolshofen
Asso v.d. Luisenruhe1954-01-28MCitta v. Carolshofen
Azo v.d. Luisenruhe1954-01-28MCitta v. Carolshofen
Alma v. Carolshofen (2)1954-11-16FDorle v. Carolshofen
Andra v. Carolshofen1954-11-16FDorle v. Carolshofen
Anka v. Carolshofen1954-11-16FDorle v. Carolshofen
Arco v. Carolshofen1954-11-16MDorle v. Carolshofen
Arras v. Carolshofen1954-11-16MDorle v. Carolshofen
Asta v. Carolshofen 19661954-11-16FDorle v. Carolshofen
Donald v. Bauerhof1955-02-08MBlanka v. Pappelhof
Donar v. Bauerhof1955-02-08MBlanka v. Pappelhof
Dora v. Bauerhof1955-02-08FBlanka v. Pappelhof
Benno v. Fuldatal1955-11-25MAnka v. Weinberg
Bento v. Fuldatal1955-11-25MAnka v. Weinberg
Birgitt v. Fuldatal1955-11-25FAnka v. Weinberg
Bodo v. Fuldatal1955-11-25MAnka v. Weinberg
Lea v. Pappelhof1955-12-07FEdle v. Pappelhof
Lena v. Pappelhof1955-12-07FEdle v. Pappelhof
Leon v. Pappelhof1955-12-07MEdle v. Pappelhof
Leonie v. Pappelhof1955-12-07FEdle v. Pappelhof
Lola v. Pappelhof1955-12-07FEdle v. Pappelhof
Loni v. Pappelhof1955-12-07FEdle v. Pappelhof
Donar v. Fuldatal1957-01-01MAnka v. Weinberg
Dorle v. Fuldatal1957-01-01FAnka v. Weinberg
Leo v. Wintersheim (3)1957-10-20MSenta v. Wintersheim (2)
Lore v. Wintersheim1957-10-20FSenta v. Wintersheim (2)
Barry v.d. Luisenruhe1958-05-04MCitta v. Carolshofen
Bello v.d. Luisenruhe1958-05-04MCitta v. Carolshofen
Britta v.d. Luisenruhe1958-05-04FCitta v. Carolshofen
Bärbel v.d. Luisenruhe1958-05-04FCitta v. Carolshofen