Search Again

 

172 Leonbergers found with the same sire.

NameDOBSexDamHipsElbowsEyesPhoto
Abekla v.d. Loenenberg1976-04-22FGyurcsitarjan Oszna
Abib v.d. Loenenberg1976-04-22FGyurcsitarjan Oszna
Akkelarantia v.d. Loenenberg1976-04-22FGyurcsitarjan Oszna
Amaranthe v.d. Loenenberg1976-04-22FGyurcsitarjan Oszna
Apollo v.d. Loenenberg1976-04-22MGyurcsitarjan Oszna
Tamara v. Chrümelbach1976-11-05FCarmen v. Chrümelbach
Tarzan v. Chrümelbach1976-11-05MCarmen v. Chrümelbach
Tasso v. Chrümelbach1976-11-05MCarmen v. Chrümelbach
Tessa v. Chrümelbach1976-11-05FCarmen v. Chrümelbach
Tina v. Chrümelbach1976-11-05FCarmen v. Chrümelbach
Tosca v. Chrümelbach1976-11-05FCarmen v. Chrümelbach
Vanda v. Bernerland1976-12-19FCora v.d. Schwäbischen Alb
Vasca v. Bernerland1976-12-19FCora v.d. Schwäbischen Alb
Vasco v. Bernerland1976-12-19MCora v.d. Schwäbischen Alb
Vesta v. Bernerland1976-12-19FCora v.d. Schwäbischen Alb
Vilax v. Bernerland1976-12-19MCora v.d. Schwäbischen Alb
Viva v. Bernerland1976-12-19FCora v.d. Schwäbischen Alb
Ador v. Chessiloch1977-01-13MBianca v. Galm
Aladin v. Chessiloch1977-01-13MBianca v. Galm
Aldo v. Chessiloch1977-01-13MBianca v. Galm
Andra v. Chessiloch1977-01-13FBianca v. Galm
Andros v. Chessiloch1977-01-13MBianca v. Galm
Arno v. Chessiloch1977-01-13MBianca v. Galm
Asso v. Chessiloch1977-01-13MBianca v. Galm
Astor v. Chessiloch1977-01-13MBianca v. Galm
Ubano v. Chrümelbach1977-01-16MBerna v.d. Danubia
Udo v. Chrümelbach1977-01-16MBerna v.d. Danubia
Ulano v. Chrümelbach1977-01-16MBerna v.d. Danubia
Ulla v. Chrümelbach1977-01-16FBerna v.d. Danubia
Uria v. Chrümelbach1977-01-16FBerna v.d. Danubia
Uriel v. Chrümelbach1977-01-16MBerna v.d. Danubia
Uta v. Chrümelbach1977-01-16FBerna v.d. Danubia
Vasco v. Chrümelbach1977-03-31MCora v.d. Danubia
Venus v. Chrümelbach1977-03-31FCora v.d. Danubia
Vera v. Chrümelbach1977-03-31FCora v.d. Danubia
Vicky v. Chrümelbach1977-03-31FCora v.d. Danubia
Vico v. Chrümelbach1977-03-31MCora v.d. Danubia
Vigor v. Chrümelbach1977-03-31MCora v.d. Danubia
Viola v. Chrümelbach1977-03-31FCora v.d. Danubia
Vitus v. Chrümelbach1977-03-31MCora v.d. Danubia
Wally v. Chrümelbach1977-05-01FAlda v. Galm
Wanda v. Chrümelbach1977-05-01FAlda v. Galm
Wanja v. Chrümelbach1977-05-01MAlda v. Galm
Werra v. Chrümelbach1977-05-01FAlda v. Galm
Wicky v. Chrümelbach1977-05-01FAlda v. Galm
Wilma v. Chrümelbach1977-05-01FAlda v. Galm
Wolga v. Chrümelbach1977-05-01FAlda v. Galm
Wotan v. Chrümelbach1977-05-01MAlda v. Galm
Anja v. Mooshölzli1977-05-08FKyra v. Gaisberg
Arno v. Mooshölzli1977-05-08MKyra v. Gaisberg
Asta v. Mooshölzli1977-05-08FKyra v. Gaisberg
Alba du Lacustre1977-06-08FBellefile v. Galm
Alex du Lacustre1977-06-08MBellefile v. Galm
Andy du Lacustre1977-06-08FBellefile v. Galm
Anja du Lacustre1977-06-08FBellefile v. Galm
Arno du Lacustre1977-06-08MBellefile v. Galm
Gala v. Rüttihubel1977-07-24FDerry v. Rüttihubel
Gin v. Rüttihubel1977-07-24MDerry v. Rüttihubel
Goldi v. Rüttihubel1977-07-24FDerry v. Rüttihubel
Adda v. Rohrmoos1977-08-15FCarda v. Galm
Afra v. Rohrmoos1977-08-15FCarda v. Galm
Alba v. Rohrmoos1977-08-15FCarda v. Galm
Alf v. Rohrmoos1977-08-15MCarda v. Galm
Aloscha v. Rohrmoos1977-08-15FCarda v. Galm
Arco v. Rohrmoos1977-08-15MCarda v. Galm
Assia v. Rohrmoos1977-08-15FCarda v. Galm
Asta v. Rohrmoos1977-08-15FCarda v. Galm
Xabo v. Chrümelbach1977-11-01MCarmen v. Chrümelbach
Xandra v. Chrümelbach1977-11-01FCarmen v. Chrümelbach
Xenja v. Chrümelbach1977-11-01FCarmen v. Chrümelbach
Xeno v. Chrümelbach1977-11-01MCarmen v. Chrümelbach
Xilja v. Chrümelbach of Glanzberg1977-11-01FCarmen v. Chrümelbach
Xilona v. Chrümelbach1977-11-01FCarmen v. Chrümelbach
Yalk v. Chrümelbach1978-02-09MIlona v. Chrümelbach
Yasso v. Chrümelbach1978-02-09MIlona v. Chrümelbach
York v. Chrümelbach1978-02-09MIlona v. Chrümelbach
Zandra v. Chrümelbach1978-02-22FCora v.d. Danubia
Zar v. Chrümelbach1978-02-22MCora v.d. Danubia
Zara v. Chrümelbach1978-02-22FCora v.d. Danubia
Zita v. Chrümelbach1978-02-22FCora v.d. Danubia
Zora v. Chrümelbach1978-02-22FCora v.d. Danubia
Zorro v. Chrümelbach1978-02-22MCora v.d. Danubia
Alma v. Chrümelbach1978-02-25FBerna v.d. Danubia
Anja v. Chrümelbach1978-02-25FBerna v.d. Danubia
Anka v. Chrümelbach1978-02-25FBerna v.d. Danubia
Argus v. Chrümelbach1978-02-25MBerna v.d. Danubia
Arlette v. Chrümelbach1978-02-25FBerna v.d. Danubia
Asterix v. Chrümelbach1978-02-25MBerna v.d. Danubia
Astor v. Chrümelbach1978-02-25MBerna v.d. Danubia
Jago v. Rüttihubel1978-04-22MDerry v. Rüttihubel
Jalta v. Rüttihubel1978-04-22FDerry v. Rüttihubel
Janus v. Rüttihubel1978-04-22MDerry v. Rüttihubel
Jass v. Rüttihubel1978-04-22MDerry v. Rüttihubel
Jena v. Rüttihubel1978-04-22FDerry v. Rüttihubel
Joker v. Rüttihubel1978-04-22MDerry v. Rüttihubel
Jura v. Rüttihubel1978-04-22FDerry v. Rüttihubel
Bambus v. Chrümelbach1978-05-08MCarmen v. Chrümelbach
Bassa v. Chrümelbach1978-05-08FCarmen v. Chrümelbach
Baxter v. Chrümelbach1978-05-08MCarmen v. Chrümelbach
Berenice v. Chrümelbach1978-05-08FCarmen v. Chrümelbach
Berna v. Chrümelbach1978-05-08FCarmen v. Chrümelbach
Boris v. Chrümelbach1978-05-08MCarmen v. Chrümelbach
Browne v. Chrümelbach1978-05-08MCarmen v. Chrümelbach
Artos v. Erlen1978-10-25MZora v. Goldenen Löwen
Aska v. Erlen1978-10-25FZora v. Goldenen Löwen
Cilia v. Chrümelbach1978-12-03FAlda v. Galm
Cindy v. Chrümelbach1978-12-03FAlda v. Galm
Cäsar v. Chrümelbach1978-12-03MAlda v. Galm
Balbo du Lacustre1978-12-18MBellefile v. Galm
Baldo du Lacustre1978-12-18MBellefile v. Galm
Bella du Lacustre1978-12-18FBellefile v. Galm
Bello du Lacustre1978-12-18MBellefile v. Galm
Berna du Lacustre1978-12-18FBellefile v. Galm
Bora du Lacustre1978-12-18FBellefile v. Galm
Diana v. Chrümelbach1979-01-21FCora v.d. Danubia
Donar v. Chrümelbach1979-01-21MCora v.d. Danubia
Duke v. Chrümelbach1979-01-21MCora v.d. Danubia
Estelle v. Chrümelbach1979-02-06FIlona v. Chrümelbach
Kansas v. Rüttihubel1979-02-10MDerry v. Rüttihubel
Karin v. Rüttihubel1979-02-10FDerry v. Rüttihubel
Kim v. Rüttihubel1979-02-10MDerry v. Rüttihubel
King v. Rüttihubel1979-02-10MDerry v. Rüttihubel 0-0
Kinga v. Rüttihubel1979-02-10FDerry v. Rüttihubel
Korn v. Rüttihubel1979-02-10MDerry v. Rüttihubel
Fenya v. Bernerland1979-03-02FBona v.d. Danubia
Flika v. Bernerland1979-03-02FBona v.d. Danubia
Freya v. Bernerland1979-03-02FBona v.d. Danubia
Fabia v. Chrümelbach1979-03-07FCarmen v. Chrümelbach
Falk v. Chrümelbach1979-03-07MCarmen v. Chrümelbach
Fee v. Chrümelbach1979-03-07FCarmen v. Chrümelbach
Fina v. Chrümelbach1979-03-07FCarmen v. Chrümelbach
Fiona v. Chrümelbach1979-03-07FCarmen v. Chrümelbach
Flica v. Chrümelbach1979-03-07FCarmen v. Chrümelbach
Florence v. Chrümelbach1979-03-07FCarmen v. Chrümelbach
Franca v. Chrümelbach1979-03-07FCarmen v. Chrümelbach
Balz v. Chessiloch1979-07-05MBianca v. Galm
Basha v. Chessiloch1979-07-05FBianca v. Galm
Beni v. Chessiloch1979-07-05MBianca v. Galm
Buddy v. Chessiloch1979-07-05FBianca v. Galm
Leo v. Rüttihubel1979-08-02MDoldi v. Rüttihubel
Leonie v. Rüttihubel1979-08-02FDoldi v. Rüttihubel
Linda v. Rüttihubel1979-08-02FDoldi v. Rüttihubel
Laika v. Moosblick1979-10-13FAsta v. Warpel
Larry v. Moosblick1979-10-13MAsta v. Warpel
Livia v. Moosblick1979-10-13FAsta v. Warpel
Lord v. Moosblick1979-10-13MAsta v. Warpel
Louki v. Moosblick1979-10-13MAsta v. Warpel
Lux v. Moosblick1979-10-13MAsta v. Warpel
Luzi v. Moosblick1979-10-13FAsta v. Warpel
Maika v. Rüttihubel1980-03-02FDerry v. Rüttihubel
Master v. Rüttihubel1980-03-02MDerry v. Rüttihubel
Merle v. Rüttihubel1980-03-02FDerry v. Rüttihubel
Mutz v. Rüttihubel1980-03-02MDerry v. Rüttihubel
Mara v. Moosblick1980-11-16FAsta v. Warpel
Maya v. Moosblick1980-11-16FAsta v. Warpel
Micki v. Moosblick1980-11-16MAsta v. Warpel
Molly v. Moosblick1980-11-16FAsta v. Warpel
Mops v. Moosblick1980-11-16MAsta v. Warpel
Mutz v. Moosblick1980-11-16MAsta v. Warpel
Gabi v. Bernerland1981-08-16FFlica v. Chrümelbach
Gamin v. Bernerland1981-08-16MFlica v. Chrümelbach
Gentale v. Bernerland1981-08-16FFlica v. Chrümelbach
Georges v. Bernerland1981-08-16MFlica v. Chrümelbach
Gila v. Bernerland1981-08-16FFlica v. Chrümelbach
Ginette v. Bernerland1981-08-16FFlica v. Chrümelbach
Nick v. Moosblick1981-11-09MAsta v. Warpel
Quanda v. Bernerland1982-01-07FRita v. Chrümelbach
Quarz v. Bernerland1982-01-07MRita v. Chrümelbach
Quella v. Bernerland1982-01-07FRita v. Chrümelbach
Quick v. Bernerland1982-01-07MRita v. Chrümelbach
Quinny v. Bernerland1982-01-07MRita v. Chrümelbach
Quinto v. Bernerland1982-01-07MRita v. Chrümelbach