Search Again

 

39 Leonbergers found with the same sire.

NameDOBSexDamHipsElbowsEyesPhoto
Adda v. Freyhof1946-11-17FMira v. Bendstich
Ajax v. Freyhof1946-11-17MMira v. Bendstich
Arko v. Freyhof1946-11-17MMira v. Bendstich
Arno v. Freyhof1946-11-17MMira v. Bendstich
Asta v. Freyhof1946-11-17FMira v. Bendstich
Astrid v. Freyhof1946-11-17FMira v. Bendstich
Baldo v. Freyhof1947-06-24MMira v. Bendstich
Baldu v. Freyhof1947-06-24MMira v. Bendstich
Baldur v. Freyhof1947-06-24MMira v. Bendstich
Bary v. Freyhof1947-06-24MMira v. Bendstich
Bella v. Freyhof1947-06-24FMira v. Bendstich
Bello v. Freyhof1947-06-24MMira v. Bendstich
Bodo v. Freyhof1947-06-24MMira v. Bendstich
Bärbel v. Freyhof1947-06-24FMira v. Bendstich
Ali v. Carolshofen1947-10-17FAnny v. Carolshofen
Alex v.d. Klosterstraße1948-11-10MAlma v. Tachenhausen
Arko v.d. Klosterstraße1948-11-10MAlma v. Tachenhausen
Asta v.d. Klosterstraße1948-11-10FAlma v. Tachenhausen
Carmen v. Freyhof1949-02-01FMira v. Bendstich
Caya v. Freyhof1949-02-01MMira v. Bendstich
Claus v. Freyhof1949-02-01MMira v. Bendstich
Cora v. Freyhof1949-02-01FMira v. Bendstich
Cäsar v. Freyhof1949-02-01MMira v. Bendstich
Arko v. Leonberg1949-04-21MBirka v. Carolshofen
Axel v. Leonberg1949-04-21MBirka v. Carolshofen
Alex v. Carolshofen1949-05-26MAli v. Carolshofen
Alfa v. Carolshofen1949-05-26FAli v. Carolshofen
Ali v. Carolshofen (2)1949-05-26FAli v. Carolshofen
Alma v. Carolshofen1949-05-26FAli v. Carolshofen
Anny v. Carolshofen (2)1949-05-26FAli v. Carolshofen
Arko v. Carolshofen1949-05-26MAli v. Carolshofen
Asta v. Carolshofen 15211949-05-26FAli v. Carolshofen
Astor v. Carolshofen (2)1949-05-26MAli v. Carolshofen
Alfa v. Nußbaum1949-06-16FEdel v. Haus Wille
Alin v. Nußbaum1949-06-16MEdel v. Haus Wille
Alma v. Nußbaum1949-06-16FEdel v. Haus Wille
Arras v. Nußbaum1949-06-16MEdel v. Haus Wille
Astor v. Nußbaum1949-06-16MEdel v. Haus Wille
Attila v. Nußbaum1949-06-16FEdel v. Haus Wille