Gyurcsitarjan Azor 

Alf v.d. Achalm

Carolus v. Mühlengrund Dago v. Pappelhof

Axel v. Leonberg

Cäsar v. Wintersheim (3)

Birka v. Carolshofen

Asta v. Pappelhof Barras v. Wintersheim
Addy v. Carolshofen
Anka v. Weinberg Baldur v. Leonberg Ortwin v. Bendstich
Birka v. Carolshofen
Antye v. Autohof Argus v. Pappelhof
Alma v. Saul (2)
Daisy v.d. Solitude Carlo v. Glemstal Arko v. Leonberg Cäsar v. Wintersheim (3)
Birka v. Carolshofen
Ali v. Hohenreutin Argus v. Pappelhof
Asta v. Tachenhausen 1480
Bella v.d. Solitude Baldur v. Leonberg Ortwin v. Bendstich
Birka v. Carolshofen
Daisy v. Freyhof Benno v. Tachenhausen
Bella v. Freyhof

Elka v. Roßbach

Akbar v.d. Burghalde

Akbar v. Schützenrain

Arko v. Leonberg

Cäsar v. Wintersheim (3)
Birka v. Carolshofen

Gundel v. Haus Wille

Prinz v. Heidekaten
Wulle v. Heidekaten

Astrid v. Monbachtal

Baldur v. Leonberg

Ortwin v. Bendstich

Birka v. Carolshofen

Blanka v. Kühlenberg Arko v. Leonberg
Alma v. Saul (2)
Dorle v. Roßbach Carlo v. Glemstal Arko v. Leonberg Cäsar v. Wintersheim (3)
Birka v. Carolshofen
Ali v. Hohenreutin Argus v. Pappelhof
Asta v. Tachenhausen 1480
Alma v. Roßbach Arko v. Leonberg Cäsar v. Wintersheim (3)
Birka v. Carolshofen
Grista v. Brunkberg (Newfoundland) Amor von Bruckberg (Newf)
Frigga von Bruckberg (Newf)